Jaki kupić alkomat ?

Dziś kilka słów o tym jaki wybrać i kupić alkomat gdyż,  czasem wystarczy kieliszek szampana albo kufel piwa, żeby stracić prawo jazdy. Nie można usprawiedliwiać jazdy pod wpływem alkoholu, ale warto znaleźć rozwiązania, których zastosowanie wyeliminuje takie sytuacje. Każdy od czasu do czasu wypije drinka, ale skąd wiedzieć, że już można bezpiecznie wsiąść do samochodu?
Wujek Sidor zapraszam do lektury.

 

Kupując alkomat w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na producenta (markę). Na naszym rynku wiodącymi firmami, produkującymi alkomaty od wielu lat są Datech i Sentech. Nie bierzemy pod uwagę dobrych i drogich firm typu Dräger czy Lifeloc (LifeGuard USA), które produkują alkomaty dowodowe między innymi dla policji. Datech i Sentech to koreańskie firmy, które swoje produkty eksportują na cały świat w tym również do Polski. Ich alkomaty cieszą się dużą popularnością do tego stopnia, że nawet w Polsce, szczególnie na aukcjach internetowych pojawiły się chińskie, tanie podróbki alkomatów. Podrobiony alkomat z zewnątrz jest prawie niczym oryginalny produkt. Najlepiej dokonywać zakupów w sklepach specjalizujących się w tej branży oraz posiadających własne zaplecze serwisowe. Profesjonalny alkomat to precyzyjne urządzenie wymagające regularnego serwisowania i kalibrowania.

Al­ko­mat dla nie­wy­ma­ga­ją­cych
 
Przed za­ku­pem al­ko­ma­tu warto zadać sobie sa­me­mu py­ta­nie jak czę­sto za­mie­rza­my z niego ko­rzy­stać oraz czy bę­dzie on prze­zna­czo­ny dla ba­da­nia szer­szej grupy osób. Naj­tań­sze urzą­dze­nia tego typu kosz­tu­ją ok. 130 zł, naj­droż­sze nawet kilka tysięcy złociszy. Wszyst­ko za­le­ży od tego, jak bar­dzo do­kład­ny ma być po­miar i jak czę­sto urzą­dze­nie ma go wy­ko­ny­wać.

Ka­li­bra­cja al­ko­ma­tu
 
Każdy al­ko­mat po­wi­nien być raz na 6 mie­się­cy wy­sy­ła­ny do jego pro­du­cen­ta na tzw. ka­li­bra­cję. Kosz­tu­je ona kil­ka­dzie­siąt zło­tych i gwa­ran­tu­je po­praw­ność wy­ko­ny­wa­nych po­mia­rów. Za­nie­cha­nie jej wy­ko­ny­wa­nia spra­wia, że sprzęt staje się kom­plet­nie bez­u­ży­tecz­ny.

Al­ko­ma­ty do czę­ste­go bądź spo­ra­dycz­ne­go użyt­ko­wa­nia
 
Jeśli za­mie­rza­my ko­rzy­stać z al­ko­ma­tu głów­nie we wła­snym za­kre­sie i ra­czej spo­ra­dycz­nie, to warto ogra­ni­czyć się do nie­dro­gich al­ko­ma­tów ta­kich jak np. AL­CO­SCENT AL-2500X. Za nie­ca­łe 130 zł otrzy­mu­je­my al­ko­mat o do­kład­no­ści po­mia­ru 0,1‰ i cy­fro­wym wy­świe­tla­czu. Jeśli in­te­re­su­je nas sprzęt, któ­rym chcie­li­by­śmy spraw­dzić trzeź­wość więk­szej ilo­ści osób w krót­kim cza­sie to wtedy warto bli­żej przyj­rzeć się np. al­ko­ma­to­wi AL-6000 Pro­fes­sio­nal. W ciągu mi­nu­ty może on zmie­rzyć po­ziom za­war­to­ści al­ko­ho­lu w wy­dy­cha­nym po­wie­trzu nawet 10-ciu oso­bom.

Al­ko­ma­ty - wy­mien­ny sen­sor
 
Ko­niecz­ność od­da­wa­nia co pół roku al­ko­ma­tu do ka­li­bra­cji, może być dla nie­któ­rych osób pro­ble­mem, bo­wiem za­da­nie to wiąże się z od­da­niem urzą­dze­nia na okre­ślo­ny czas do ser­wi­su. Do­brym roz­wią­za­niem w ta­kiej sy­tu­acji może być al­ko­mat z wy­mien­nym sen­so­rem np. wcze­śniej wspo­mnia­ny AL-6000 Pro­fes­sio­nal albo AL-7000.

Po­miar al­ko­ma­tem a tem­pe­ra­tu­ra oto­cze­nia
 
Do­kład­ność po­mia­ru jaki wy­ko­nu­je al­ko­mat za­le­ży m.​in. od tem­pe­ra­tu­ry oto­cze­nia. Więk­szość pro­du­cen­tów gwa­ran­tu­je uży­tecz­ność ich pro­duk­tu w tem­pe­ra­tu­rach po­ko­jo­wych. Po­trze­ba sta­łej go­to­wo­ści dzia­ła­nia, nawet przy ni­skich tem­pe­ra­tu­rach, znaj­du­je swoje roz­wią­za­nie w al­ko­ma­cie AL – 9000 Lite. Za­sto­so­wa­ny w nim czuj­nik elek­tro­che­micz­ny przy­po­mi­na w dzia­ła­niu urzą­dze­nia sto­so­wa­ne przez po­li­cję. We­dług pro­du­cen­ta do­kład­ność po­mia­ru wy­no­si 0,001 pro­mi­la. Za tak za­awan­so­wa­ny sprzęt pro­du­cent chce ok. 540 zł.

Al­ko­ma­ty z le­ga­li­za­cją
 
Warto pa­mię­tać, że wynik na al­ko­ma­cie nie za­wsze daje 100% pew­ność co do stanu trzeź­wo­ści danej osoby i może być pod­wa­żo­ny przez sąd. Ist­nie­ją jed­nak na rynku urzą­dze­nia, któ­rych ja­kość i do­kład­ność jest tak wy­so­ka, że mogą sta­no­wić dowód w są­dzie. Wa­run­kiem jest wy­ko­ny­wa­nie okre­so­wych le­ga­li­za­cji sprzę­tu. Jed­nym z ta­kich al­ko­ma­tów jest FC-20 KIT. Jego cena prze­kra­cza jed­nak 4000 zł i z tego po­wo­du za­in­te­re­so­wa­ne nim są głów­nie duże firmy, zwłasz­cza ochro­niar­skie.

Eks­plo­ata­cja al­ko­ma­tu
 
Aby al­ko­mat był urzą­dze­niem stale spraw­nym i za­cho­wał swoją wy­so­ką pre­cy­zję dzia­ła­nia, na­le­ży re­gu­lar­nie, nie rza­dziej niż co 6 mie­się­cy, pod­da­wać go ka­li­bra­cji. W trak­cie trwa­nia gwa­ran­cji takie za­bie­gi są bar­dzo czę­sto dar­mo­we, a po jej upły­wie ich koszt kształ­tu­je się prze­cięt­nie na po­zio­mie ok. 70 zł. Uni­kać na­le­ży także prze­cią­ża­nia al­ko­ma­tu zbyt dużą licz­bą po­mia­rów w krót­kim od­stę­pie czasu. Poza tym więk­szość al­ko­ma­tów dys­po­nu­je wy­mien­ny­mi ust­ni­ka­mi uła­twia­ją­cy­mi za­cho­wać na­le­ży­tą hi­gie­nę w trak­cie użyt­ko­wa­nia ich przez wiele osób. Ich kom­plet nie bę­dzie kosz­to­wał nas wię­cej jak 20 zło­tych.

Komentarze