Jak bezpiecznie przewieźć szprzęt budowlany ?

Wszelkie czynności związane z transportowaniem maszyn wymagają bezwzględnego przestrzegania zasad i przepisów zapewniających bezpieczeństwo pracy zarówno personelowi, jak również osobom postronnym, znajdującym się na drodze przemieszczania maszyny. W zasadzie stosuje się dwa rodzaje transportu maszyn budowlanych: drogowy i kolejowy. Można również przewozić je drogą wodną i powietrzną. Transport wodny – poza odbywającym się na innych zasadach transportem morskim – nie jest wprawdzie kosztowny, ale za to czasochłonny i dlatego bardzo rzadko stosowany. Maszyny o ograniczonych gabarytach i małej masie własnej mogą być przewożone drogą lotniczą, ale i ten rodzaj transportu ze względu na wysokie koszty jest w warunkach europejskich stosowany jedynie okazjonalnie.
Najczęściej wykorzystywany jest transport drogowy. Może on odbywać się po drogach bitych, szosach i drogach gruntowych przy zastosowaniu własnego napędu maszyny, przez holowanie za samochodem lub ciągnikiem albo przy użyciu wyspecjalizowanych środków transportowych (platforma pojazdu ciężarowego, przyczepa lub naczepa niskopodwoziowa).


Załadunek maszyn na środek transportu musi odbywać się z rampy lub za pomocą specjalnie w tym celu zbudowanej pochylni. Platforma, na którą załadowuje się maszynę, musi być wyposażona w elementy  zapobiegające  samoczynnemu przesuwaniu się podczas załadunku. Podobne zasady postępowania obowiązują podczas rozładunku.
Przy wciąganiu na platformę lub ściąganiu z niej ciężkich maszyn za pomocą wciągarek i lin, personel obsługujący nie powinien przebywać w pobliżu naciągniętej liny lub na przedłużeniu jej osi bądź też za przesuwanym sprzętem. Mimo rygorystycznych wymagań, aby urządzenia pomocnicze używane do załadunku i rozładunku były niezawodne i bezpieczne dla obsługi, może dojść do zerwania się liny lub obsunięcia przemieszczanej maszyny. Grozi to bowiem poważnym wypadkiem.
Zgodnie z artykułem 50 Prawa o ruchu drogowym, ładunek powinien być umieszczony na pojeździe w sposób nie powodujący przekroczenia dopuszczalnych nacisków osi pojazdu na drogę i dopuszczalnej jego ładowności. Ładunek nie może także naruszać stateczności pojazdu ani utrudniać kierowania nim. Nie może również ograniczać widoczności drogi i zasłaniać świateł, urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych i innych tablic lub znaków, w które pojazd jest wyposażony.
Ładunek umieszczony na pojeździe musi być zabezpieczony przed zmianą położenia w czasie jazdy i przed wywoływaniem nadmiernych drgań. W związku z tym należy zwracać uwagę, aby środek ciężkości masy przewożonego ładunku znajdował się jak najniżej, tzn. możliwie blisko podłogi platformy i jak najbliżej jej środka masy. Sposób zamocowania maszyny na platformie pojazdu ciężarowego, przyczepy lub naczepy jest podobny do sposobu stosowanego podczas transportu wagonami kolejowymi.

Komentarze