Co to transport kabotażowy ?

W myśl nowych przepisów każdy przewoźnik wykonujący zarobkowy drogowy przewóz rzeczy jest uprawiony do wykonywania przewozów kabotażowych na terytorium państw członkowskich UE, o ile posiada licencję wspólnotową, a jego kierowca, jeśli jest obywatelem państwa trzeciego, posiada świadectwo kierowcy.Po dostarczeniu rzeczy w przychodzącym ruchu międzynarodowym przewoźnicy drogowi z Państw Członkowskich, uprawnieni są do wykonywania tym samym pojazdem lub, w przypadku zespołu pojazdów, pojazdem silnikowym tego pojazdu, do trzech przewozów kabotażowych będących następstwem transportu międzynarodowego z innego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego do przyjmującego państwa członkowskiego.

Ostatni rozładunek rzeczy w trakcie przewozu kabotażowego przed opuszczeniem przyjmującego państwa członkowskiego powinien nastąpić w ciągu siedmiu dni od ostatniego rozładunku w przyjmującym państwie członkowskim w ramach dostawy rzeczy w przychodzącym ruchu międzynarodowym.

W terminie, o którym mowa powyżej (7 dni), przewoźnicy mogą wykonywać niektóre lub wszystkie przewozy kabotażowe w którymkolwiek państwie członkowskim, pod warunkiem że są one ograniczone do jednego przewozu kabotażowego na państwo członkowskie w ciągu trzech dni od wjazdu bez ładunku na terytorium tego państwa członkowskiego.

Transport kabotażowy -to swoistego rodzaju krajowy zarobkowy przewóz wykonywany tymczasowo w państwie przyjmującym zgodnie z odpowiednimi przepisami tego państwa i przepisami unijnymi.


1. Kto jest uprawniony do świadczenia przewozów kabotażowych ? każdy przewoźnik  wykonujący zarobkowy, drogowy przewóz rzeczy, posiadający wspólnotową licencję na transport międzynarodowy
2. Wymagania w stosunku do kierowców nie będących obywatelami kraju UE ? Przewoźnik zatrudniający kierowcę spoza UE, np. obywatela Ukrainy, musi wystąpić do BOTM o wydanie stosownego świadectwa kierowcy, jeżeli kierowca ten będzie wykonywał przewozy kabotażowe
3. Ogólne warunki kabotażu

a) Przewozy kabotażowe przewoźnik może wykonywać  po pierwszym rozładunku w ramach przewozu międzynarodowego, co automatycznie wyklucza doładunki na terenie państwa członkowskiego (innego niż siedziba Przewoźnika) przed pierwszym rozładunkiem rzeczy wwiezionych na teren państwa przyjmującego
b) Przewóz kabotażowy może być świadczony tylko i wyłącznie tym samym  pojazdem (pojazdem silnikowym w przypadku zespołu), którym wykonywany jest przewóz międzynarodowy i za pomocą, którego dostarczono rzeczy w przychodzącym ruchu międzynarodowym.
c) Ilość przewozów kabotażowych na terenie państwa członkowskiego, w którym Przewoźnik nie ma swojej siedziby ? została ograniczona do 3 przewozów. Ale zwracamy szczególną uwagę na termin w jakim mogą być realizowane przewozy kabotażowe ? błędnie niektórzy podają, że dopuszczone są 3 przewozy w ciągu 7 dni. Wskazano  termin graniczny dla ostatniego z przewozów kabotażowych.  Zgodnie z ww przepisem ? ostatni rozładunek rzeczy z 3 możliwych przewozów kabotażowych musi mieć miejsce najpóźniej w siódmym dniu po rozładunku wynikającym z realizowanego transportu międzynarodowego. Czyli w przypadku zadania przewozowego w transporcie międzynarodowym –  realizowanego poprzez kilka rozładunków na terenie danego państwa członkowskiego –  dopiero termin ostatniego rozładunku wyznacza automatycznie datę ostatniego rozładunku w ramach kabotażu przed opuszczeniem państwa przyjmującego. Należy także podkreślić że każdy rozładunek towaru w trakcie przeowzu kabotażowego jest traktowany jako osobny przewóz kabotażowy.